Преподаване на уроци по пиано София
Преподаване на уроци по пиано СофияПреподаване на уроци по пиано София

Уроци по пиано


ЗАНИМАНИЯТА С МУЗИКА РАЗВИВАТ ИНТЕЛЕКТА, УМА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО, ВЪЗПИТАВАТ В САМОДИСЦИПЛИНА И ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, ФОРМИРАТ ЕСТЕТИЧЕСКИ ВКУС И ВЪТРЕШЕН СТРЕМЕЖ КЪМ КРАСОТА, СЪБУЖДАТ КРЕАТИВНИТЕ ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ И НОСЯТ РАДОСТ!

 

Преподаване на уроци по пиано СофияУроците по пиано са един от пътищата за постигане на хармонично развитие на детето и израстването му в пълноценна личност. Съобразени са с възрастта, нивото, личните предпочитания, потребности и интереси на учениците и не на последно място – с психологическите характеристики. Много важен елемент при подрастващите.

 

При най-малките подходът е игрови. Урокът се провежда като игра, продължава не повече от 40 минути и включва няколко дейности – пеене, интониране, пляскане с ръце. В не- редки случаи, в този етап е подходящо да се включат и дейности от други изкуства, например – рисуване и танц. Развива се музикалният слух, чувство за ритъм и метрум, формират се основните клавирни познания и постепенно се въвеждат отделните елементи от инструменталното обучение. Целта е детето да учи с желание и лекота, без излишен натиск и амбиция за ранно професионално ориентиране в областта на класическото пиано.

 

Преподаване на уроци по пиано СофияПри професионално ориентираните ученици, подходът естествено е различен.

 

Образователният процес включва придобиване и овладяване на точно определни технически и художествени умения, като това не е самоцелно следване на схемитично зададена програма. И тук задачите са строго съобразени с индивидуалността, темперамента, личното развитие, качества и нагласи на учениците.

 

Преподаване на уроци по пиано СофияПри начинаещите и подрастващи ученици от особена важност е деликатното провокиране на личната мотивация и желание за овладяване на инструмента.

 

За порасналите любители, които искат просто да музицират за удоволствие и почивка или да си припомнят позабравените клавирни умения, придобити в детството, обучението по пиано предлага разнообразни възможности и образователни решения (репертоар, подход и пр.).

 

Преподаване на уроци по пиано СофияПреподаването на пиано е на първо място добронамерено общуване между учителя и ученика, чиято основна цел е да носи радост, удовлетворение и интелектуално развитие!

 

Музиката е движение,красота, мисъл и форма! Тя отваря врата към един необятен свят и обещава вълнуващо пътуване и приключения!

 

 


Уроци по солфеж и теория на музикалните елементи


Уроците по солфеж и теория на музикалните елементи съпътстват обучението по пиано. В различните възрастови етапи те практикуват заедно или отделно, в зависимост от няколко фактори.

 

При най-малките те не се отделят от урока по пиано. В един следващ етап въз основа на нивото, артистичните и музикални заложби на ученика, възрастта и интересите, солфежът и теорията се обособяват като самостоятелни часове. В ранния етап на обучението, теоретичните понятия се въвеждат под формата на игра и без излишно усложняване. Детето пее, показва с ръце, пляска, рисува, пише и танцува.

 

Преподаване на уроци по пиано СофияСолфежът е дисциплината, която се фокусира върху развитието на музикалния слух. В началото (при най-малките) пеенето по слух без тонови имена има водеща роля. Ученикът слуша и възпроизвежда единични тонове, интервали, мелодия, двуглас, тризвучия (акорди). Постепенно се въвеждат и различните ритмични фигури и размери (пляскане, пеене, свирене). Паралелно и плавно се осъществява и нотното ограмотяване. На основата на това се въвежда и пеенето по ноти (т.нар. солфежиране). При децата това се реализира чрез пеене на кратки песнички, показване с ръце и рисуване на посоката на мелодичната линия.

 

Пеенето по ноти играе важна роля за формирането на музикалните умения и способности – ладов и метроритмичен усет, развиване на вътрешния слух и ориентация. Солфежирането е пътят, по който се постига точно интониране и се поставя основата на познанията за темпо, динамика, терминологичен апарат, свързан с художественото изпълнение на музикалните произведения – елементи, които са предмет и на теорията, в един по-късен етап на обучение.
При по-напредналите ученици се въвеждат и музикалните диктовки – ученикът записва с ноти кратък музикален текст, който възприема по слух. 


Теория на музикалните елементи


Преподаване на уроци по пиано СофияТеория на музикалните елементи, както става ясно от самото име, е предмет, който се занимава с основните теоретични познания за музикалния текст, въвежда и разяснява терминологични понятия. Тази дисциплина става част от обучението по пиано, в един следващ етап на развитие, при по-напреднали и/или при професионално ориентираните ученици.

 

Теорията на музикалните елементи запознава и обяснява на учениците понятия и термини като: звук, шум, тон, лад, гама, тоналност, ритъм, метрум, размер, диатоника, мажор и минор, музикален строй, записване на тоновите височини и трайности, видове ключове, динамика, италианска терминология, която се използа за обозначение в музиката, арматурни знаци, тризвучия и четиризвучия. Практическият дял от обучението включва записване и разпознаване чрез слухов анализ на изброените по-горе основни музикални елементи.

 

При успешно завършен курс на обучение по теория на музикалните елементи от учениците се очаква да издържват писмен и слухов тест по дадената дисциплина.